Mountain

A mountain, like Mount Whitney or Mount Everest.